اتحادیه کتاب و لوازم تحریر اصفهان
مرور برچسب

مباشر

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده مباشر

مباشر شخصی است که با توجه به شرایط مندرج در آیین نامه معرفی و پس از تحصیل پروانه مباشرت با مسولیت فرد صنفی اداره امور واحد صنفی را عهده دار می شود. پروانه مباشرت اجاره نامه ای است که طبق مقررات با موافقت صاحب پروانه کسب از اتحادیه با تصویب…