اتحادیه کتاب و لوازم تحریر اصفهان
مرور برچسب

اصفهان تکثیر

شهریار فشارکی از سختی های کار تایپ و تکثیر می گوید

یک چشمش به کاغذهایی است که از جملات ناخوانا و درهم پر شده اند و چشم دیگرش به صفحه کامپیوتر. دستانش سریع و بدون هیچ تعللی بر روی صفحه کلید می چرخند. شهریار فشارکی، تایپیست است و روزی 10 تا 12 ساعت نگاهش را به صفحه مانیتور می‌دوزد. او که صاحب…