اتحادیه کتاب و لوازم تحریر اصفهان

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده مباشر

مباشر شخصی است که با توجه به شرایط مندرج در آیین نامه معرفی و پس از تحصیل پروانه مباشرت با مسولیت فرد صنفی اداره امور واحد صنفی را عهده دار می شود.

پروانه مباشرت اجاره نامه ای است که طبق مقررات با موافقت صاحب پروانه کسب از اتحادیه با تصویب کمیسیون نظارت بر اجرای صدور پروانه بنام مباشر برای مدت معینی جهت اداره واحد صنفی صادر و با موافقت صاحب پروانه قابل تمدید و یا تغییر و ابطال می باشد .گماردن مباشرمدافع مسئولیتهایی که قانونا به عهده فرد صنفی می باشد ، نخواهد بود.

ید مباشر ، ید امانی است ، و واجد کلیه مسئولیتهای شخص امین می باشد و باید در قرارداد مباشرت این موضوع از طرف مباشر و صاحب پروانه قید و امضاء شود.

در صورت فوت یا محجور شدن دارنده پروانه کسب ، مباشر مکلف است اتحادیه و مجمع امور صنفی ، صنوف تولیدی و خدمات فنی را مطلع و وارث یا نماینده قانونی یا قیم نامبرده را در جریان امور واحد صنفی ، قرار دهد.

بر اساس ماده ۱۲ قانون نظام صنفی هر فرد صنفي ملزم به داشتن پروانه كسب برای واحد كسبی خود می باشد حال اگر همكار محترمی دارای دو یا چند واحد كسبی باشد لازم است ضمن دریافت پروانه كسب برای هر واحد، مباشر واجد صلاحيتي را به منظور اداره امور ديگر واحدها با تنظيم قرارداد مباشرت به اتحاديه معرفي تا كارت مباشرت بنام وي صادر و تسليم گردد.

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده مباشر

  1. معرفی نامه از صاحب پروانه کسب
  2. سوابق کاری
  3. اصل شناسنامه و فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه ۲ سری کامل
  4. اصل کارت ملی و فتوکپی پشت و رو ۲ برگ
  5. اصل پایان خدمت یا معافیت دائم و فتوکپی ۲ برگ پشت و رو
  6. اصل مدارک تحصیلی و فتوکپی یک برگ
  7. عکس ۳×۴ رنگی جدید تمام رخ، ۶ قطعه (زیراکس و پرینت رنگی مورد قبول نمی باشد)
  8. پوشه دکمه دار

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.