اتحادیه کتاب و لوازم تحریر اصفهان

سوالات متداول اعضا اتحادیه کتاب و لوازم تحریر

حداقل متراژهای مورد مغازه برای صدور پروانه کسب

 • خرده فروشی نوشت افزار : ۲۰ متر
 • خرده فروشی کتاب فروشی : ۲۰ متر
 • لوازم تحریر و لوازم مهندسی: ۲۰ متر
 • تعمیر و فروش ماشین های اداری: ۴۰ متر
 • کاغذ فروشی : ۲۰ متر
 • دفتر ترجمه: ۱۵ متر
 • کیوسک مطبوعاتی:
 • تایپ و تکثیر: ۲۰ متر
 • کارت فروشی: ۲۰ متر
 • صحافی: ۳۰ متر
 • تحریر کننده شکوائیه:۱۵ متر
 • فروش تمبر یادگاری: ۲۰ متر

توجه داشته باشید که اگر شما می خواهید ۲ پروانه کسب برای یک واحد صنفی بگیرید، حداقل متراژ مورد نیاز برای صدور ۲ پروانه کسب مجموع متراژ های مورد نیاز برای هریک می باشد؛ به عنوان مثال برای فروش نوشت افزار و کتابفروشی  حداقل متراژ مورد نیاز ۴۰ (۲۰+۲۰) متر مربع می باشد.

صدور پروانه کسب برای شرکت ها

برای صدور پروانه کسب برای اشخاص حقوقی (شرکت ها و مؤسسات):

مباشر، چه زمانی مباشر نیاز است، کارت مباشرت

مباشر کیست؟

مباشر شخصی است که با توجه به شرایط مندرج در آیین نامه معرفی و پس از تحصیل پروانه مباشرت با مسولیت فرد صنفی اداره امور واحد صنفی را عهده دار می شود.

پروانه مباشرت:

پروانه مباشرت اجاره نامه ای است که طبق مقررات با موافقت صاحب پروانه کسب از اتحادیه با تصویب کمیسیون نظارت بر اجرای صدور پروانه بنام مباشر برای مدت معینی جهت اداره واحد صنفی صادر و با موافقت صاحب پروانه قابل تمدید و یا تغییر و ابطال می باشد .گماردن مباشرمدافع مسئولیتهایی که قانونا به عهده فرد صنفی می باشد ، نخواهد بود.

ید مباشر ، ید امانی است ، و واجد کلیه مسئولیتهای شخص امین می باشد و باید در قرارداد مباشرت این موضوع از طرف مباشر و صاحب پروانه قید و امضاء شود.

در صورت فوت یا محجور شدن دارنده پروانه کسب ، مباشر مکلف است اتحادیه و مجمع امور صنفی ، صنوف تولیدی و خدمات فنی را مطلع و وارث یا نماینده قانونی یا قیم نامبرده را در جریان امور واحد صنفی ، قرار دهد.

در صورتیکه به هر علتی همکاری مباشر با فرد صنفی قطع گردد. فرد صنفی موظف است ظرف مدت ۳۰ روز مباشر واجد شرایط دیگری را کتبا به اتحادیه معرفی نماید.

فرم مباشرت:

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده مباشر