اتحادیه کتاب و لوازم تحریر اصفهان

اکبر چیت ساز، رئیس اتحادیه کتاب و لوازم تحریر اصفهان

رئیس اتحادیه کتاب و لوازم تحریر اصفهان

اکبـر چیت سـاز

تلفن: ۰۹۱۳۳۰۰۱۰۰۴

شهریار نوری الفشارکی، اتحادیه کتاب و لوازم تحریر اصفهان

نائب رئیس دوم

شهریار نوری الفشارکی

موبایل: ۰۹۱۳۱۱۹۶۱۴۴

محسن سعیدی، اتحادیه کتاب و لوازم تحریر اصفهان

نائب رئیس اول

محسن سعیدی

موبایل: ۰۹۱۳۱۰۰۰۰۷۳

اکبر رجاء اتحادیه کتاب و لوازم تحریر اصفهان

بــازرس

اکبر رجاء

موبایل: ۰۹۳۶۲۲۲۰۶۷۰

حمید رضا رستم زاده، اتحادیه کتاب و لوازم تحریر

خزانه دار

حمید رضا رستم زاده

موبایل: ۰۹۱۳۱۲۷۹۳۳۴

پرویز هادیزاده، اتحادیه کتاب لوازم تحریر

دبیــر

پرویز هادیزاده

موبایل: ۰۹۱۳۳۰۵۱۲۰۹

پروانه فعالیت اتحادیه صنفی

پروانه فعالیت اتحادیه صنفی